• De Algemene Voorwaarden
    araneum B.V.

Zie hieronder
De Algemene Voorwaarden van Araneum

Hieronder staan de artikelen van de algemene voorwaarden van Araneum, die van toepassing zijn tijdens zakelijke handelingen, werkzaamheden en transacties;

Artikel 1. Algemeen

Als er gesproken wordt over de Algemene voorwaarden dan heeft dit betrekking op deze voorwaarden. Productietraject het gehele traject van aanvang van het project tot en met de realisatie. De doorlooptijd is de totale tijd die gemoeid gaat met het productietraject uitgedrukt in aantal dagen of aantal weken. De productietijd is de feitelijke productietijd die gemeten wordt in tijdseenheden. De productietijd is de tijd die berekend wordt in de offerte. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Araneum vervaardigde programma’s, diensten, producties, offertes en kostenbegrotingen. Tevens zijn de Algemene voorwaarden van toepassing op elke rechtshandeling tussen Araneum en de opdrachtgever.

Artikel 2. Prijzen

1. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en worden vermeld in Euro’s, tenzij expliciet anders vermeld wordt.

2. Stelposten in de kostenbegroting zijn de kosten die op basis van nacalculatie op uurbasis worden doorberekend.

3. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering tijdens de normale kantooruren en zijn exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

4. Voor werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden buiten de normale kantooruren en oorzaak hebben anders dan door schuld van Araneum, geldt een extra toeslag van 50%.

Artikel 3. Geldigheidsduur, looptermijn en levertijden

1. Offertes, prijsopgaven en indicaties van Araneum zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

2. De in offertes van Araneum genoemde levertijden en andere door Araneum te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief: overschrijding ervan geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

1. Araneum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims van derden met betrekking tot de inhoud of voor de correctheid van de inhoud, zowel in tekst als in beeld door de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever vrijwaart Araneum van claims van derden voor het gebruik van tekst, afbeeldingen, fotografie, en videofragmenten die door de opdrachtgever zijn aangeleverd.

3. Schade welke naar het oordeel van de opdrachtgever is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Araneum, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontstaan daarvan schriftelijk aan Araneum te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Araneum is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden. .

4. Araneum is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van gebruik van de diensten/producten van Araneum en/of het internet door derden.

5. De opdrachtgever vrijwaart Araneum tegen aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de diensten/producten van Araneum en/of het internet door de opdrachtgever.

Artikel 5. Betalingscondities

1. Bij een offertebedrag tot € 5.000,= exclusief BTW, vindt de facturering plaats op de dag van oplevering. Indien een offertebedrag hoger dan € 5.000,= exclusief BTW is, dan dient er 50% van het offertebedrag voor aanvang van het project bijgeschreven te worden op ING rekeningnummer 66.99.18.423 te Amsterdam. De datum van ontvangst van de betaling geldt als startdatum van het project. Voor het restantbedrag volgt een factuur, vermeerderd met eventueel meerwerk, direct op de dag van oplevering.

2. Tenzij op de factuur van Araneum anders is aangegeven dienen betalingen door Araneum te zijn ontvangen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist, over het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per (kalender)maand, waarbij een deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend. De rente over het opeisbare bedrag zal berekend worden vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment waarop het volledig verschuldigd bedrag betaald is.

3. Araneum is voorts gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de betalingstermijn, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten geacht worden 15% van het totale factuurbedrag te bedragen met een minimum van € 250,-.

4. Indien de Opdrachtgever enige verplichting jegens Araneum toerekenbaar niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, enig beslag op diens goederen wordt gelegd, in liquidatie komt te verkeren of wordt ontbonden, heeft dit tot gevolg dat: a) elke vordering van Araneum op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar wordt; b) de Opdrachtgever op eerste verzoek van Araneum verplicht is binnen een daartoe door Araneum gestelde redelijke termijn een door Araneum gevraagde zekerheid te stellen voor het nakomen van haar verplichtingen; c) Araneum gerechtigd is iedere nakoming van haar verplichtingen op te schorten zolang de niet-nakoming door de Opdrachtgever voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding.

5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Araneum verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Garantie & Reclamatie

1. Vervallen.

2. Reclamatie binnen 10 dagen na factuurdatum.

3. Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.

Artikel 7. Diensten & Service

Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende diensten. Araneum onderscheid voor haar werkzaamheden;
a). Interactieve producties; websites, intranet omgevingen, extranet ;
b). Interactieve oplossingen; applicaties, beeldbanken, scripts, software;
c). Gerelateerde diensten; webhosting, domeinnaam, Service Level Agreements (SLA), helpdesk support.

1) Onder hosting wordt verstaan het als gastheer fungeren van de website. Fysieke ruimte qua harddisk, beschikbaar stellen van data verkeer en bandbreedte. Araneum heeft een aantal verschillende hostings- en SLA vormen. Voor overschrijding van toegestane en overeengekomen hoeveelheid wordt achteraf gefactureerd tegen een vasttarief van 6 eurocent per MB.

2) Onder domeinnaam als service wordt verstaan de administratieve handelingen betrekking hebbend op aanvraag van nieuw domein met technische instellingen van DNS.

3) In de Service Level Agreement wordt de overeenkomst vervat waarin afspraken wordt gemaakt over technische zaken, en de hardware. Ook hier geldt weer dat er verschillende varianten zijn. Afhankelijk van doel en budget.

4) De looptijd van een hosting en/of licentieperiode bedraagt 1 jaar en loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december.

5) Opzegtermijn bedraagt 1 maand.

6) Opzegdatum per eerste van de maand. Opzeggen per email met emailbevestiging door Araneum.

Artikel 8. Opdrachtbevestiging

Aanvang met de uitvoering van de opdracht geschiedt na ontvangst van een schriftelijke opdrachtbevestiging en na ontvangst van de eventuele eerste aanbetaling van 50%, zoals die in artikel 5 benoemd is.

Artikel 9. Materiaal

Al het materiaal wordt aangeleverd volgens de in de offerte vermelde specificaties, tenzij dit uitdrukkelijk anders afgesproken wordt.

Artikel 10. Geheimhouding

Araneum verbindt zich tot volstrekte geheimhouding voor, tijdens en na het project. Zover dit relevant is. Hetzij naar de buitenwereld hetzij in ieder andere uiting waarvan redelijkerwijze aangenomen mag worden dat het naar buiten brengen van de informatie ten nadeel zou gaan van de opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Het intellectuele –en/of industriële eigendom van alle door Araneum ontwikkelde programmatuur, vormgeving, scripts, applicaties, analyses, ontwerpen, animaties en broncodes van ontwikkelde applicaties of iedere andere ontwikkelde programmatuur, berust uitsluitend bij Araneum.

2. De licentiehouder verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden.

3. Iedere wijziging, toevoeging of verwijdering aan de broncode anders dan door de licentieverstrekker is niet toegestaan.

4. In het geval er een gebruiksrecht verleend wordt houdt dat geen overdracht van eigendom of intellectuele – en/of industriële eigendomsrechten van de programmatuur in. Indien aan de programmatuur een externe broncode ten grondslag ligt heeft de Opdrachtgever geen recht op ter beschikkingstelling daarvan.

Artikel 12. Overdraagbaarheid

De rechten en plichten van Opdrachtgever uit hoofde van de met Araneum gesloten overeenkomsten zijn niet overdraagbaar aan derden, noch is het toegestaan deze in te brengen in een (andere) rechtspersoon of een personenvennootschap, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Araneum. Araneum zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 13. Overmacht

1. Indien overmacht uitvoering van de overeenkomst door Araneum verhindert, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien Araneum opschorting verkiest, is zij gedurende de opschorting bevoegd, dan wel – nadat drie maanden zijn verstreken – verplicht de overeenkomst alsnog uit te voeren dan wel geheel of ten dele te ontbinden.

2. Een partij bij deze overeenkomst is niet aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit hoofde van deze overeenkomst, indien sprake is van overmacht en deze tekortkoming derhalve niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt voor Licentieverstrekker onder meer verstaan een onderbreking in de dienstverlening als gevolg van storingen in het elektriciteitsnet, terreuraanslagen, en onderbrekingen op het Internet door overbelasting van het Internet.

Artikel 14. Verbod overname personeel

Partijen zullen tijdens de duur van de overeenkomst en tijdens een daarop aansluitende periode van vierentwintig maanden nadat de overeenkomst geheel is uitgevoerd geen werknemers van de wederpartij in dienst nemen dan wel hen anders dan in de uitvoering van de overeenkomst op enigerlei wijze bij hun activiteiten betrekken, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,--.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen partijen die uit de overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.

3. Indien een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet toepasselijk wordt verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen ongemoeid.

4. Tenzij expliciet vermeld wordt, is de offerte exclusief de afdracht van eventueel verschuldigde Buma/Stemra rechten over tekst -, video - en geluidsfragmenten.

5. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is niet mogelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Araneum.

Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34.12.6327CONTACT

Bel ons: 020 670 6707 of stuur ons een email: info@araneum.nl
Kijk ook op www.araneum.nl